ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Aspirant pracy socjalnej

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2018-08-09

Ogłoszono dnia: 2018-08-09 przez Krzysztof Szpringiel

Termin składania dokumentów: 2018-08-31 12:00:00

Nr ogłoszenia: 10/2018

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a/ obywatelstwo polskie,
b/ nieposzlakowana opinia,
c/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d/ brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
e/ ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, praca socjalna, psychologia, nauki o rodzinie,
f/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
a/ znajomość: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o Ochronie Danych Osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
b/ umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
c/ posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres,
d/ preferowane doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej,
e/ prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren,
f/ nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy,
2. prowadzenie i obsługa sekretariatu,
3. redagowanie strony internetowej ośrodka,
4. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ustalonym Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
5. terminowe kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyznawania i wypłaty świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej w systemie POMOST,
6. obsługa systemu komputerowego - dokładne i rzetelne wprowadzanie informacji z wywiadów środowiskowych oraz innych dokumentów do baz danych,
7. pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych,
8. inicjowanie i realizacja programów i projektów,
9. przygotowanie się do samodzielnego wykonywania obowiązków pracownika socjalnego poprzez podjęcie studiów uzupełniających oraz udział w szkoleniach,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Stanowisko: aspirant pracy socjalnej
2. Liczba stanowisk: 1
3. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach, ul. Parkowa 17,
4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.
5. Planowane zatrudnienie od października 2018 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. CV,
  3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy, szkolenia,
4.   pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;
6. oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, karne skarbowe oraz dyscyplinarne;
7.   oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
8) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.
9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku: aspirant pracy socjalnej.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-08-31 12:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane składają dokumenty w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach przy UL. Parkowej 17, pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 68-219 Tuplice ul. Parkowa 17 z dopiskiem „OFERTA PRACY NA ASPIRANTA PRACY SOCJALNEJ” lub pocztą elektroniczną ops@tuplice.pl w terminie do 31.08.2018 r. do godz.12.00 (liczy się data wpływu do ośrodka).
Osoba do kontaktu: Kierownik Maria Kowalczyk Tel. 690 341 975

VII. Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty, które zostały złożone niekompletnie nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
2. Kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą email.
3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniany będzie stan wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tuplicach oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji nie zostaną odebrane to podlegają zniszczeniu.
6. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz przedłożenia do wglądu oryginałów. 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach z siedzibą przy ul. Parkowa 17, 68-219 Tuplice;  
2. Z Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@tuplice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu określonym na złożonym wniosku, zgodnie ze wskazaną podstawą prawną. Przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku odbywa się zgodnie z podziałem zadań i kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach;
4. Za wskazanie odbiorców danych osobowych (o ile tacy istnieją) odpowiedzialni są pracownicy Ośrodka realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
5. Wszystkie dane osobowe są przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej lub zgodnie ze szczególnym przepisem prawa;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w składanym wniosku jest wymogiem ustawowym stanowiącym warunek jego rozpatrzenia
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Tuplice
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Szpringiel Data wytworzenia informacji: 2018-08-09 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Kowalczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-08-09 21:28:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-09 21:29:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 11:18:45
Artykuł był wyświetlony: 124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Tuplice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu