ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Wychowawca świetlicy

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach

Wymiar etatu: umowa zlecenie

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2018-01-03

Ogłoszono dnia: 2018-01-03 przez Krzysztof Szpringiel

Termin składania dokumentów: 2018-01-15 11:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2017

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie i resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym, z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3-letnim  stażem pracy z dziećmi lub rodziną,
2. Obywatelstwo polskie,
3. Posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona,
4. Wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku: wychowawca,
8. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
b. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3. znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
4. znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
5. posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania świetlicy środowiskowej,
6. zdolności animacyjne,
7. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.       prowadzenie zajęć z wychowankami, sprawowanie opieki i zapewnienie procesu wychowania dzieciom korzystającym ze świetlicy;
2.    ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas wycieczek i imprez,
3. poznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, wychowawczej i szkolnej wychowanków, pod kątem przyczyny występujących problemów,
4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
5. pomoc w odrabianiu lekcji,
6. organizowanie czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych oraz rozwijanie zainteresowań,
7. współpraca ze szkołami, do których uczęszczają dzieci, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci,
8. współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci, informowanie ich o postępach i trudnościach, zachęcanie do współpracy oraz udziału w bieżącym życiu świetlicy.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy, szkolenia,
 4. referencje,
 5. pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 6. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;
 7. oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, karne skarbowe oraz dyscyplinarne;
 8. oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 9. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku: wychowawca.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-15 11:00:00
c. Miejsce:
Osoby zainteresowane składają dokumenty w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach przy ul. Parkowej 17, pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 68-219 Tuplice ul. Parkowa 17 z dopiskiem „OFERTA PRACY NA WYCHOWAWCĘ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ” lub pocztą elektroniczną ops@tuplice.pl w terminie do 15.01.2018 r. do godz.11.00 (liczy się data wpływu do ośrodka).
Osoba do kontaktu: Kierownik Maria Kowalczyk Tel. 690 341 975
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji nie zostaną odebrane to podlegają zniszczeniu.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wynikach wyboru oferty
W terminie nie dłuższym niż 7dni od upływu terminu składania ofert na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuplice i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Tuplice i Ośrodku Pomocy Społecznej będzie umieszczona informacja o wynikach końcowych.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku wychowawcy zostaną poinformowane telefonicznie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Tuplice
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Szpringiel Data wytworzenia informacji: 2018-01-03 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Kowalczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-03 10:52:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-03 10:53:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 09:00:11
Artykuł był wyświetlony: 391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Tuplice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu