Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Tuplice
Menu góra
Strona startowa Środowisko naturalne Usuwanie azbestu 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt Gminy Tuplice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującego zamówienia: ,,Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Tuplice w 2019 r.” - Usuwanie azbestu 2019, menu 63, artykuł 273 - BIP - Gmina Tuplice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Usuwanie azbestu 2019

Wójt Gminy Tuplice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującego zamówienia: ,,Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Tuplice w 2019 r.”

Wójt Gminy Tuplice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującego zamówienia: ,,Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Tuplice w 2019 r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Tuplice, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

,,Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Tuplice w 2019 r.”.

Przedmiot zlecenia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Tuplice w roku 2019.

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Tuplice, ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Tuplice. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo – cementowych
z pokryć dachowych do demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 200 m2 (słownie: dwieście metrów kwadratowych) – 181 m2 demontaż, transport
i utylizacja, 18 m2 transport i utylizacja.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości
z których należy zdemontować i zutylizować płyty azbestowo – cementowe oraz wykaz nieruchomości z których należy tylko odebrać i zutylizować płyty azbestowe, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 sierpnia 2019 r.

3. Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo,
z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

4. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Sposób obliczenia ceny:

Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonego Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin i miejsce wykonania zlecenia:

Od podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2019 r.,
 

Kryteria oceny ofert:

 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie 1m2 pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane
  z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

 

Termin i miejsce składania ofert:

15 czerwca 2019 r. do godziny 10:00 rano w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tuplicach, pod adresem: 68-219 Tuplice, Mickiewicza 27

 

Warunki udziału Wykonawcy:

 1. Oferta powinna zawierać:

  1. wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

  2. parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

  3. załączoną kopię dokumentów – stosowne zezwolenia Wykonawcy na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, kopię umowy z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

2. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi końcowe:

Gmina Tuplice przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Tuplice po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Zielonej Górze na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa lubuskiego.

 

 

Załączniki

zal_nr_1_oferta_azbest

zal_nr_2_UMOWA_AZBEST

załącznik nr3 wytyczne

Wójt gminy Tuplice zaprasza do złożenia oferty cenowej

Metryka

data wytworzenia
2019-06-03
data udostępnienia
2019-06-03
sporządzone przez
Konieczyński Jacek
opublikowane przez
Konieczyński Jacek
ilość odwiedzin
32
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.