ˆ

Zapytania o ofertę

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach zaprasza do złożenia ofert na: usługę obsługi prawnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-22 10:59:12 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-22 10:59:57 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
zapytanie ofertowe Nr OPS-FK.2310.6.2017 z dnia 21.12.2017 r.
 
Usługa obsługi prawnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach
1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach
Ul. Parkowa 17
68-219 Tuplice
Tel. 690 341 975, 690 341 926
Email:
 
2. Przedmiot zamówienia
Wartość szacunkowa nie przekracza 30.000 euro
2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi prawnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach w okresie styczeń – grudzień 2018 r.
2.2 Obsługa prawna obejmować będzie:
a/ udzielanie konsultacji prawnych na rzecz pracowników Zamawiającego w indywidualnych sprawach klientów,
b/ pomoc przy redagowaniu i opiniowanie pism, umów, oświadczeń woli, pism procesowych, uchwał, aktów wewnętrznych oraz wzorów decyzji standardowych, zmieniających i odmownych,
c/ bieżące przekazywanie informacji Zamawiającemu o wszelkich zmianach zachodzących w aktach prawnych,
d/ konsultacje i przygotowanie dokumentacji do sądów,
e/ obsługę prawną postępowań w zakresie prawa zamówień publicznych,
f/ sporządzanie opinii prawnych dotyczących obowiązujących przepisów prawa.
2.3 Obsługa prawna obejmować będzie realizację ww. zadań w zakresie:
a/ ustawy o pomocy społecznej,
b/ ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
c/ ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
d/ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
e/ kodeksu postępowania administracyjnego,
f/ ustawy o ochronie danych osobowych,
g/ ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
h/ ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
i/ ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
j/ ustawy o cudzoziemcach,
k/ ustawy o przeciwdziałaniu przemocy,
l/ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ł/ ustawy kodeks pracy,
m/ ustawy o pracownikach samorządowych,
n/ ustawy o finansach publicznych,
o/ ustawy o rachunkowości,
p/ ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
r/ ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
s/ ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
t/ ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
u/ ustawy prawo zamówień publicznych,
w/ innych ustaw niezbędnych w bieżącej działalności Zamawiającego
 
2.4 Usługa będzie realizowana w formie zryczałtowanej miesięcznej liczby godzin usług. W okresie realizacji przewiduje się dyżury osoby świadczącej usługi w Ośrodku – średnio 2 razy z miesiącu, nie więcej niż 8 godzin miesięcznie.
2.5 Grafik/harmonogram dyżurów będzie ustalony na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
2.6 Wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia obsługi w drodze elektronicznej, faksem lub przez telefon, niezależnie od dyżurów, jeżeli wymagać tego będzie konsultowana sprawa – termin realizacji niezwłocznie lecz nie dłużej niż 2 dni od momentu zgłoszenia.
2.7 W przypadku przewidzianym prawem Ośrodek udzieli Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania w jego imieniu czynności stanowiących przedmiot umowy. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przed podjęciem czynności wymagających tej formy.
2.8 Radca prawny/adwokat świadczący usługę dla Ośrodka zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru dyżurów, w którym będą rozpisywane godziny usług wraz z podaniem tematu i zakresu wykonywanej usługi.
2.9 Dodatkowe wymagania pożądane przez Zamawiającego: komunikatywność, korzystanie z komputera podczas konsultacji, sporządzanie pism i opinii w formie elektronicznej.
2.10 Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę zryczałtowanej ceny brutto za miesiąc świadczenia usługi i 12 miesięcy na jakie zostanie zawarta umowa. W kalkulacji oprócz wartości całego zamówienia i kosztów miesięcznego ryczałtu należy podać koszt 1 godziny świadczonych usług. Do tej kalkulacji należy przyjąć, iż usługi będą świadczone w łącznym wymiarze 96 godzin.
2.11 Płatność za zrealizowane usługi będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie, w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2.12 Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji, rozliczania i płatności znajdują się we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 
3. Termin realizacji zamówienia : styczeń – grudzień 2018 r.
 
4. Warunki udziału w postępowaniu:
4.1 Wymagania względem personelu – Wykonawca przystępujący do złożenia oferty musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą następujące kwalifikacje:
a/ uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
b/ co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostki samorządu terytorialnego lub innych instytucji budżetowych,
Wymagania wymienione wyżej muszą występować łącznie.
 
5. Sposób przygotowania oferty
 
5.1 Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania- załącznik nr 1, dołączyć załącznik nr 2 i 3, zaparafowany wzór umowy oraz kserokopie uprawnienia radcy prawnego lub adwokata.
5.2 Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji. Wymóg ten zostanie spełniony jeżeli Oferent załączy do oferty wydruk z KRS bądź CEIDG, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.
5.3 Oferta musi być podpisana przez osoby prowadzące działalność, bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podstemplowana pieczątką imienną. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany przez Wykonawcę) do dnia 05 stycznia 2018 r. godz. 11.00 z dopiskiem „Oferta na obsługę prawną Ośrodka” na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Parkowa 17
68-219 Tuplice
Tel. 690 341 975
Email:
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
7. Kryteria którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 
Lp.
Kryterium
Znaczenie (waga) kryterium przy ocenie ofert
Maksymalna liczba punktów do otrzymania w kryterium
1.
Cena oferty
 
60%
60
2.
Doświadczenie Wykonawcy
 
40%
40
 
Cenę oferty należy podać w złotych polskich – cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.
 
Przyjmuje się , że 1 % = 1 pkt.
Łączna maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferta wynosi 100.
 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Tuplice
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Szpringiel Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Kowalczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 10:59:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 10:59:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 10:59:57
Artykuł był wyświetlony: 353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Tuplice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu